Home
 

Besnijdenis: standpunt Femma

[title]

Stop deze horror!

Femma wil elke vorm van genitale verminking de wereld uit

De vrouwenbesnijdenis is een schending van de rechten van de mens. Die rechten zijn universeel, ongeacht cultuur of traditie. Ze tast niet alleen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen aan maar ook hun lichamelijke en seksuele integriteit. Bovendien brengt ze hun gezondheid nodeloos in gevaar. Wetten alleen volstaan echter niet om vrouwen hiervan te sparen. Daarom pleiten wij voor meer overheidssteun voor preventie, voorlichting en sensibilisering.

Dat heel wat Afrikaanse en Europese landen intussen wetten hebben gestemd die genitale verminking verbieden, juichen we toe. Ook in ons land is sinds 1 april 2001 een specifieke wet van kracht die vrouwelijke genitale verminking veroordeelt en strafbaar stelt. Wanneer ze zich schuldig maken aan zo'n verminking in Belgie, Europa of in Afrika tijdens een vakantieverblijf lopen ouders en besnijdsters het risico veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar.

Toch volstaat de huidige wetgeving in ons land niet om genitale verminking succesvol te bestrijden. Wij pleiten ervoor dat er in die wetgeving meer preventieve maatregelen tegen de besnijdenis worden opgenomen. We vragen richtlijnen voor politie, schoolartsen en vertrouwensartsen zodat meisjes die tot de risicogroep behoren beter beschermd kunnen worden. Wij willen ook dat ons land mee streeft naar eenvormigheid en eenduidigheid van de wetgeving in heel Europa zodat de praktijken niet van het ene land naar het andere verhuizen. Als solidaire vrouwenbeweging willen wij dit onrecht zelf aankaarten en zichtbaar maken.

Daarom steunen wij acties met preventie, voorlichting en sensibilisering als doel, zoals de nationale campagne van GAMS. Ten slotte willen wij dat huisartsen en gynaecologen voldoende geschoold worden om de slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen en te behandelen. De huidige wetgeving biedt hen te weinig houvast. Ook voor hen vragen wij een duidelijker ethisch-Iegaal kader met respect voor vrouwenrechten als uitgangspunt.

Van de Belgische ontwikkelingssamenwerking verwachten wij dat zij projecten ondersteunt die wereldwijd mensen over de vrouwenbesnijdenis sensibiliseren en een dialoog tussen generaties tot stand brengen. Bovendien willen wij dat er werk gemaakt wordt van de Millenniumdoelstellingen zodat de economische en maatschappelijke situatie van vrouwen er beter op wordt. Zo staan zij zelf ook sterker in hun verzet tegen deze horror.

Kirsten Peirens, Studiedienst Femma